Skolskjutsrutiner

Årstaskolans rutiner för mottagande och avlämnande av skolskjutselever.

Morgonrutin 07:50-08:15

Varje morgon står Årstaskolans vaktmästare/skolvärd vid bussarna och tar emot och slussar in eleverna åk 1-5 på skolgården. 

Elever i förskoleklass går över skolgården till modulerna med förskoleklasspersonal. Om någon av bussarna är sen går förskoleklasspersonal med de elever som kommit och vaktmästare/skolvärd väntar in de andra och följer dem till modulerna. När alla elever, efter träning, bedöms klara att själva gå över skolgården upphör den särskilda rutinen.

Eftermiddagsrutin 13:40 samt 14.30

På eftermiddagen går eleverna i åk 1-5 själva till bussen. Klasslärarna påminner i de yngre åldrarna och i åk 1 inväntar personal när Vaktmästare/skolvärd går förbi med förskoleklassbarnen. 

Eleverna i förskoleklass går från modulerna över skolgården med vaktmästare/skolvärd till 13:30- bussen.

Skolbussen går i anslutning till skoldagen, d v s: om skoldagen slutar 13:30 åker eleven med 13:40-bussen och om skoldagen slutar 14.25 åker eleven med den senare bussen. Elever som stannar på fritids efter skoldagen hämtas där.

Skolbuss eller fritids i Förskoleklass och åk1. Det är viktigt att ni meddelar på tavlan vid entrén om ditt barn ska åka buss 13:40 eller hämtas på fritids. Om uppgift saknas får eleven stanna på fritids till dess hen blir hämtad av någon känd person.

Hur vi åker buss

Skolledningen visar en film för alla nya skolskjutselever i början av höstterminen ”skolskjutsen.se”. Vi pratar om hur man uppför sig under resan, samt om säkerhet ombord. Har ni frågor om själva busstransporten till skolan kan ni vända er direkt till antagning.skolskjuts@uppsala.se , tel. 018-727 08 00 (kl.09:30-11:30). Ni kan även maila skolledningen om ni har frågor som rör trygghet och trivsel på bussarna.

Uppdaterad: