Skolskjuts

Skolskjutsregler

Reglerna är fastställda av Uppsala kommunfullmäktige 
1995-11-27 (§228)och reviderade i kommunstyrelsen 
1999-01-13 (§21) samt i Gatu- och trafiknämnden 2003-03-05 (§64)
2006-06-15 (§93), 2008-05-22 (§56) och 2011-06-15 (§69)

Förkortad version
Skolskjuts anordnas endast till den skola eller förskoleklass 
(femtimmarsverksamhet) som kommunen anvisat och endast
från den adress där eleven är folkbokförd.

Skolskjuts anordnas för elever i:
-förskoleklass och årskurs 1-3 med en skolväg som överstiger 2 km
-årskurs 4-9 med en skolväg som överstiger 4 km

Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i:
-förskoleklass och årskurs 1-3 inte överstiger 2 km
-årskurs 4-9 inte överstiger 4 km

Elever eller 6-åringar med skolbarnomsorg har inte rätt till skolskjuts mellan 
bostad och skolbarnomsorg.

Elev får disponera busskort för skolskjuts så länge han är skolskjutsberättigad. 
När rätten upphör ska kortet omgående återlämnas.

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet 
till skolan eller till dess eleven stigit på skolskjutsen. Om elev missar 
skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Om föraren bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens 
skick m m inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt inställes denna. 
Ersättningsskjuts anordnas inte.

Klicka här om ni vill läsa hela skolskjutsreglementet.

Detta är en sammanfattning av skolskjutsreglerna för Uppsala kommun.