Skolskjuts

 1. Du kan ha rätt till skolskjuts om du är folkbokförd i Uppsala kommun och:

  • du går i kommunal skola inom ditt skolskjutsområde.
  • du inte fått något av dina tre val och får en placering på kommunal skola utanför ditt skolskjutsområde.

  Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd (avstånd), trafikförhållanden (särskilt svår situation längs ditt barns skolväg), elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För avstånd gäller att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4-9 och har minst fyra kilometer till skolan.

  Kommunen har ansvaret för resan. Resan kan ske med vanlig linjetrafik (ett skolkort), skolbuss (ett skolkort), skoltaxi eller specialfordon.

  För skolskjuts som beviljas utifrån avstånd behöver du inte göra någon ansökan, skolkortet skickas till dig automatiskt. För att få skolskjuts utifrån annat än avstånd måste du göra en ansökan för ditt barns räkning. Den ska bekräftas av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad.

  Har ditt barn en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande från läkare eller psykolog som beskriver på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att ditt barn inte kan gå till skolan eller åka buss med andra barn.

  Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget och beslut fattas efter individuell prövning. Ditt barn kan inte få skolskjuts för att resa till och från fritids. Om ditt barn bor i en annan kommun men går i skolan i Uppsala ska du ansöka om skolskjuts i din hemkommun.

  Avståndet mäts för alla elever enligt Uppsala Kommuns GIS program

  Läs alla regler om skolskjuts och andra elevresor.

  Resa med skoltaxi

  Sker ditt barns resa med skoltaxi likställs den med skolskjuts med buss. Det innebär att resan samplaneras med andra och ditt barn kan behöva samåka i taxin med andra elever.

  Skoltransporter med skoltaxi hanteras av trafikcentralen efter beslut från antagning skolskjuts. Trafikcentralen har en handläggningstid på fjorton arbetsdagar.

  Om ditt barn har en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande till din ansökan.

  Läs mer om att resa till skolan med taxi och se kontaktuppgifter till trafikcentralen

 2. Kommunens skolskjutsområden är geografiskt indelade utifrån avstånd till kommunala grundskolor. Du kan se ditt skolskjutsområde och vilka kommunala skolor som finns inom det i kommunens kartsystem.

 3. Skolbussarnas linjesträckning till de kommunala skolorna planeras utifrån skolskjutsområden. Skolbussarna sköts av UL (Uppsala Länstrafik) på uppdrag av Uppsala kommun.

  I Uppsalas innerstad finns inga planerade skollinjer eftersom skolorna ofta ligger inom gångavstånd eller går att ta sig till med hjälp av den ordinarie linjetrafiken.

  Se skolkarta grundskola där du kan se skolskjutsområden och läs om hur avstånd beräknas

 4. Bor ni som vårdnadshavare på två skilda adresser och ert barn bor växelvis hos er båda kan barnet få elevresa eller skolskjuts från den ena eller båda vårdnadshavarna om kraven för det är uppfyllda. Kraven är att:

  • ni har gemensam vårdnad.
  • ni är folkbokförda på olika adresser inom Uppsala kommun.
  • barnet är folkbokfört på en av era adresser.
  • barnet bor ungefär halva tiden på vardera adressen i ett regelbundet mönster.

  Ansök om elevresa eller skolskjuts för ett år i taget och ange samtidigt mönstret för barnets boende. Vilken form av resa ni beviljas beror på vilken skola barnet går i, i förhållande till folkbokföringsadressen.

 5. Om barnet bor på korttidsboende, i familjehem eller hos stöd/kontaktfamilj kan barnet få elevresa eller skolskjuts om boendet ligger inom Uppsala kommun och villkoren för dem är uppfyllda. Dessutom krävs att det rör sig om ett varaktigt boende och resa till skolan inte tillgodoses på annat sätt. En ansökan måste lämnas in till antagning skolskjuts, tillsammans med följande bilagor:

  • ett underlag som styrker beslutet om boende
  • vilka tidsperioder och datum ditt boende gäller
  • kontaktuppgifter till boendet.

  Resor med skolkort eller skolskjuts gäller endast mellan boendet och skolan, i anslutning till skoldagens början och slut.

  Antagning skolskjuts beslutar om elevresa eller skolskjuts inom två veckor från att din ansökan kommit in, förutsatt att ansökan är komplett. Om din ansökan gäller skolskjuts med skoltaxi tillkommer extra handläggningstid hos Trafikcentralen.

 6. Skolkortet är ett färdbevis som ditt barn måste kunna visa upp vid resor med linjär busstrafik och skolbuss till och från skolan.

   

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolskjuts