Dagordning

Stående dagordning

1 Inledning

1.1 Utse ordförande för mötet

1.2 Utse sekreterare för mötet

2 Föregående mötes minnesanteckningar

3 Elevrådets frågor

4 Information och diskussion enligt Skolrådets årshjul

5 Frågor från föräldrar och personal

6 Skolrådsrutan

7 Nästa skolrådsmöte

8 Avslutning

Uppdaterad: