Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med
elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår rektor, bitr. rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger. EHT träffas varannan vecka och följer upp undervisningen och insatser kring enskilda elever och klasser.

Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallas vårdnadshavarna till en elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

 

Uppdaterad: