Likabehandlingsplan

Läsår 2016/2017

Bilaga till Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande fritidshemsverksamheten
Förebyggande arbete
Vi samtalar regelbundet med barnen om hur vi ska vara mot varandra och andra värdegrundsfrågor. Vi uppmanar dem till att alltid gå till en vuxen om något håller på att hända eller har hänt. De vuxna är med barnen i olika aktiviteter och rör sig också i lokalerna för att veta var barnen är och vad de gör. Alla barn anger var de är genom att skriva sitt namn på tavlan och talar alltid om för personalen var de är och leker.

För att få reda på var barnen känner sig otrygga så får barnen på en ritning över fritidslokalerna och skolgården ange var de känner sig mindre trygga. Detta görs i grupper tillsammans med vuxen.  Barnen markerar på ritningen där de känner sig mindre trygga.

Personalen sammanställer detta och fyller i på en ny ritning otrygga platser på fritids och på skolgården.  Detta genomförs i mitten av september varje år samt vid behov.

Kartläggning av möjliga platser där det kan förekomma kränkning, trakasserier och diskriminering på fritids ht 2016.

Utomhus

-      Vid cykelställen

-      Bakom kullen, samt på kullen

-      Bakom idrottshallen

-      Vid buskarna

-      Vid ingången till åk 5

-      Hinderbanan

-      Gungorna

-      Småkullarna vidsandlådan

-      Rinken


Åtgärder

-      Vuxna ska titta vid bommen och vid cykelställena så att inga fritidsbarn är där.

-      Vuxna ska gå runt idrottshallen

-      Vuxna ska gå runt, sprida ut sig mer.

-      Vuxna ska ha uppsikt vid rinken.

Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation när barn känner sig kränkta, trakasserade och diskriminerade på fritids

  • När något barn upplevt sig illa behandlat informeras berörd personal.
  • Ett samtal med det barn, som känner sig illa behandlat genomförs.
  • Skolledningen informeras.
  • Personalen samtalar med den/de som utpekats som ansvarig för handlingen.
  • Om kränkning konstateras sätts åtgärder in för att få kränkningarna att upphöra och efterföljande uppföljningsmöte planeras in. Föräldrarna till barnen informeras.
  • Hela processen dokumenteras 

Rutin när personal har kränkt barn på fritids

  • All personal ska ingripa om en kollega uppträder kränkande mot ett barn.
  • Rektor informeras om vad som hänt.
  • Rektor kallar den som kränkt till ett samtal, utreder händelsen och dokumenterar vad som framkommit i samtalet.

Rektor anmäler händelsen till HR-center, som utifrån händelsens art bedömer om eventuella arbetsrättsliga åtgärd

Uppdaterad: