Expedition/Pumpen

Rektor

Marie Hultqvist

Samordnare

Åsa Wiborgh

Årsta grundsärskola

Öppet hus

Välkommen på Öppet hus på Årsta Grundsärskola torsdagen 16 januari 2020 kl. 17:30-20:00

Årsta grundsärskola tar emot elever med intellektuella funktionsnedsättningar med eller utan flerfunktionshinder. Det finns även fritidshemsverksamhet för de elever som är i behov av skolbarnsomsorg.

Lokalerna ligger i samma byggnad som Årtaskolans grundskola. Det skapar naturliga möten i under skoldagen och fritidstiden. 

Verksamheten grundar sig i den tydliggörande pedagogiken och personalen har ett medvetet och samstämt förhållningssätt och bemötande till eleverna. Läroplanen för grundsärskolan är i huvudsak densamma som grundskolans läroplan men skiljer sig dock när det gäller kursplaner och kunskapskrav. På Årsta grundsärskola kan eleverna läsa både inom de fem ämnesområdena kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning och/eller ämnen. Varje elev i grundsärskolan har en egen individuella utvecklingsplan som utvärderas kontinuerligt. I klasserna undervisar lärare med specialpedagogisk kompetens i samarbete med assistenter. Grundsärskolan har ett nära samarbete med elevernas kontakter på habiliteringen. 

På Årsta grundsärskola vill vi skapa lust att lära, möjlighet att lyckas och få möjlighet att utveckla språk/kommunikation och socialt samspel. Både i skolan och inom fritidsverksamheten finns planerade aktiviteter utanför skolan såsom besök på teater, museum, konserter och utflykter i naturen.  
 

Anmälningsskyldighet

Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen har all personal på skolan anmälningsskyldighet. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. All personal kan och ska i möjligaste mån rådgöra med skolledning och elevhälsoteam i samband med att en orosanmälan görs. Möjlighet finns också för personalen att anonymt konsultera socialtjänsten. Vid oro har skolan alltid som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare så långt det är möjligt. Vid speciella fall har dock skolan ingen möjlighet att informera vårdnadshavarna att en anmälan är gjord, t.ex om misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Som vårdnadshavare är det viktigt att man är medveten om att skolan inte ska utreda oron ”så att man säkert vet”, utan det räcker att oron eller misstankar finns. Utredningsansvaret ligger helt hos socialtjänsten och polisen.

Skolverkets webbplats kan man läsa mer om skolans anmälningsskyldighet.”

Om grundsärskolan

Vill Du läsa mer om grundsärskolan? Läs vidare i Skolverkets "Grundsärskolan är till för ditt barn" (PDF, 937 KB)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årsta grundsärskola