Expedition/Pumpen

Rektor

Marie Hultqvist

Samordnare

Åsa Wiborgh

Årsta grundsärskola

På Årsta grundsärskola går idag elever som läser mot ämnesområden inom grundsärskolan. Eleverna går i årskurserna 1 till och med 9. Från hösten 2019 kommer vi utöka vår verksamhet. Vi kommer då även ta emot elever som är gående och som läser ämnen eller ämnesområden inom grundsärskolan.

Detta läsår går  34  elever på skolan som är fördelade på 6 klasser. I  klasserna arbetar en speciallärare och i de flesta även en förskollärare. Vi har också assistenter som arbetar i varje klass varav några är personliga assistenter.

Eleverna läser idag mot intriktining ämnesområden. Dvs:

Under ledning av våra förskollärare erbjuder vi fritidsverksamhet efter skoldagens slut och under skolloven. Verksamheten är förlagd till vårt fritidsrum och våra klassrum.

Anmälningsskyldighet

Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen har all personal på skolan anmälningsskyldighet. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. All personal kan och ska i möjligaste mån rådgöra med skolledning och elevhälsoteam i samband med att en orosanmälan görs. Möjlighet finns också för personalen att anonymt konsultera socialtjänsten. Vid oro har skolan alltid som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare så långt det är möjligt. Vid speciella fall har dock skolan ingen möjlighet att informera vårdnadshavarna att en anmälan är gjord, t.ex om misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Som vårdnadshavare är det viktigt att man är medveten om att skolan inte ska utreda oron ”så att man säkert vet”, utan det räcker att oron eller misstankar finns. Utredningsansvaret ligger helt hos socialtjänsten och polisen.

Skolverkets webbplats kan man läsa mer om skolans anmälningsskyldighet.”

Om grundsärskolan

Vill Du läsa mer om grundsärskolan? Läs vidare i Skolverkets "Grundsärskolan är till för ditt barn" (PDF, 937 KB)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årsta grundsärskola