Likabehandlingsplan

Läsår 2016/2017

Bilaga till Ångelstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande fritidshemsverksamheten

Förebyggande arbete
Vi samtalar regelbundet med barnen om hur vi ska vara mot varandra och andra värdegrundsfrågor. Vi uppmanar dem till att alltid gå till en vuxen om något håller på att hända eller har hänt. De vuxna är med barnen i olika aktiviteter och rör sig också i lokalerna för att veta var barnen är och vad de gör. Alla barn anger var de är genom att skriva sitt namn på tavlan och talar alltid om för personalen var de är och leker.

För att få reda på var barnen känner sig trygga och otrygga så får barnen på en ritning över fritidslokalerna och skolgården ange var de känner sig trygga respektive mindre trygga. Detta görs i grupper tillsammans med vuxen.  Barnen markerar på ritningen med grön färg där de känner sig trygga och med röd färg där de känner sig mindre trygga.

Personalen sammanställer detta och fyller i på en ny ritning, trygga och otrygga platser på fritids och på skolgården.  Detta genomförs i mitten av september varje år samt vid behov.

Kartläggning av möjliga platser där det kan förekomma kränkning, trakasserier och diskriminering på fritids ht 2016.

Utomhus
Bakom idrottshallen och vid soprummet.

Fotbollsplanen.
Buskarna längs fotbollsplan och vid rinken.
Runt förråden.
Klätterställningen.
Cykelställen, cykelvägen utanför cykelställen.

Åtgärder

 • Regelbundet påminna barnen om var skolgårdsgränserna är.
 • De vuxna delar upp sig och rör sig/går runt på skolgården vid utevistelse och har extra kontroll på lekar som förekommer på undanskymda platser.
 • Se till att alla barn vid gemensam utevistelse är ute och inte inne i kapprummen.

Inomhus
Mediateket.

Kapprummet vid matsalen i samband med mellanmål.

Kapprummen inne på fritidsavdelningarna.

Åtgärder

 • Se till att få med dig de barn som befinner i kapprummet vid matsalen när du går ut.
 • Ha regler för hur många barn som får vara samtidigt i Lilla rummet på avdelning Röd och att barnen måste säga till om de vill vara där.
 • De vuxna ska regelbundet vara i mediateket och kapprummen.

  Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation när barn känner sig kränkta, trakasserade och diskriminerade på fritids
 • När något barn upplevt sig illa behandlat informeras berörd personal.
 • Ett samtal med det barn, som känner sig illa behandlat genomförs.
 • Skolledningen informeras.
 • Personalen samtalar med den/de som utpekats som ansvarig för handlingen.
 • Om kränkning konstateras sätts åtgärder in för att få kränkningarna att upphöra och efterföljande uppföljningsmöte planeras in. Föräldrarna till barnen informeras.
 • Hela processen dokumenteras 

Rutin när personal har kränkt barn på fritids

 • All personal ska ingripa om en kollega uppträder kränkande mot ett barn.
 • Rektor informeras om vad som hänt.
 • Rektor kallar den som kränkt till ett samtal, utreder händelsen och dokumenterar vad som framkommit i samtalet.

Rektor anmäler händelsen till HR-center, som utifrån händelsens art bedömer om eventuella arbetsrättslig

Uppdaterad: